38

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

 

Žádosti o informace

Osobní podání: na Obecním úřadě Stražisko 1, 798 44 Stražisko v úředních dnech a hodinách:

pondělí 7:00-15:00
úterý 7:00-15:00
středa 7:00-17:00
čtvrtek 7:00-15:00
pátek 7:00-13:00

Telefonické podání: pevná linka - +420 582 376 520

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu strazisko@volny.cz nebo poštou na adresu Obecní úřad, Stražisko 1, 798 44 Stražisko.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Stražisko 1, 798 44 Stražisko v úředních dnech a hodinách:

pondělí 7:00-15:00
úterý 7:00-15:00
středa 7:00-17:00
čtvrtek 7:00-15:00
pátek 7:00-13:00

Telefonické podání: pevná linka - +420 582 376 520

poštou na adresu Obecní úřad, Stražisko 1, 798 44 Stražisko

Elektronicky na e-mail: strazisko@volny.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 3p9aqv3

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě Stražisko 1, 798 44 Stražisko
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Stražisko 1, 798 44 Stražisko
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

 dle vnitřní směrnice

PoložkaSazba
Případ mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací - hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min. v případě starosty a místostarosty obce)300,-Kč
Případ mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací - hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min. v případě ostatních pracovníků obce)150,-Kč
fotokopie existujícího dokumentu 
- jednostranně formát A42,-Kč/ks
- oboustranně formát A43,-Kč/ks
  
  
tisk na černobílé tiskárně 
 - jedna stránka A42,-Kč/ks
  
  
  

 

Formuláře

 • Vzor žádosti o poskytnutí informace
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Žádost o nahlédnutí do registru oznámení
 • Vzor licenční smlouvy
Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č.106/1999 Sb.
datum vyvěšení: 29.1.2019, datum sejmutí: 15.2.2019
File type: Dokument PDF, file size: 505.3 kB, download
Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č.106/1999 Sb.
Odpověď na dotaz dle zákona č.106/99 Sb. o poskytování informací
datum nabytí platnosti: 5.10.2018, datum vyvěšení: 5.10.2018, datum sejmutí: 22.10.2018
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 24 kB, download
Odpověď na dotaz dle zákona č.106/99 Sb. o poskytování informací
Výroční zpráva za rok 2017, Zákon 106
datum vyvěšení: 6.2.2018, datum sejmutí: 10.3.2018, datum nabytí účinnosti: 6.2.2018
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 14.7 kB, download
Výroční zpráva za rok 2017, Zákon 106
Výroční zpráva za rok 2016
datum nabytí platnosti: 5.1.2017, datum vyvěšení: 5.1.2017, datum sejmutí: 31.1.2017
File type: Dokument Microsoft Word, file size: 14.6 kB, download
Výroční zpráva za rok 2016