38

Povinně zveřejňované informace

Obec Stražisko má povinnost zveřejnit zejména tyto informace:

 

1. Oficiální název

Obec Stražisko
 

2. Důvod a způsob založení

Obec Stražisko jako základní územně správní celek je založena na zákldě ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl.99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle danné agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

 

5. IČO

00288829
 

6. DIČ

CZ00288829, plátce DPH: ano
 

7. Účet

6029701/0100
 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Schválený rozpočet, rozpočtové změny a návrh rozpočtu najdete v sekci Dokumenty.
 

9. Žádosti o informace

Místo a způsob jak žádat o informace najdete v sekci Poskytování informací.
 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí se dozvíte v sekci Poskytování informací.
 

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech je uveden v sekci Poskytování informací.
 

12. Formuláře

Formuláře lze získat v místě obecního úřadu nebo na těchto stránkách v sekci Formuláře.

 

13. Návody pro řešení životních situací

 

14.a  Nejdůležitější předpisy, zákony a nařízení

Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 106/1999 sb., o svobodném přístupu i informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlechúzemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 Úplné znění právních předpisů je dostupné na
 
 
14.b Obecně závazné vyhlášky:

1/2000 Stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Schváleno: 9.3.2000  Nabytí platnosti: 10.3.2000  Sejmuto z úřední desky: 12.4.2000  Nabytí účinnosti: 1.6.2000

1/2002 Řád veřejného pohřebiště

Schváleno: 6.5.2002     Nabytí platnosti:7.5.2002   Sejmuto z úřední desky: 23.5.2002  Nabytí účinnosti: 1.6.2002

1/2003 O místních poplatcích

Schváleno:7.4.2003   Nabytí platnosti: 8.4.2003   Sejmuto z úřední desky:25.4.2003  Nabytí účinnosti: 1.5.2003

1/2006 Tržní řád

Schváleno:  Nabytí platnosti:   Sejmuto z úřední desky:     Nabytí účinnosti:

1/2010 Požární řád obce Stražisko

Schváleno: 6.2.2010  Nabytí platnosti: 7.2.2010   Sejmuto z úřední desky: 22.2.2010    Nabytí účinnosti: 22.2.2010

1/2012 Zákaz volného pobíhání zvířat a zajištění čistoty veřejného prostranství

Schváleno: 4.6.2012  Nabytí platnosti: 5.6.2012   Sejmuto z úřední desky:20.6.2012     Nabytí účinnosti:20.6.2012

1/2013 O místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

Schváleno: 3.12.2012  Nabytí platnosti: 4.12.2012  Sejmuto z úřední desky: 23.12.2012    Nabytí účinnosti: 1.1.2013

1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stražisko

Schváleno: 13.7.2015  Nabytí platnosti: 14.7.2015    Sejmuto z úřední desky: 29.7.2015    Nabytí účinnosti: 13.7.2015

2/2015 O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Schváleno: 7.9.2015  Nabytí platnosti: 8.9.2015   Sejmuto z úřední desky: 23.9.2015     Nabytí účinnosti: 23.9.2015

3/2015 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Schváleno: 7.12.2015   Nabytí platnosti: 8.12.2015     Sejmuto z úřední desky: 23.12.2015      Nabytí účinnosti:1.1.2016

 

Opatření obecné povahy – Vyhlášení oblasti v obci Stražisko se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

Schváleno:                   Nabytí platnosti:   25.10.2017                      Sejmuto z úřední desky: 9.11.2017                     Nabytí účinnosti: 1.1.2018

Plné znení obecně závazných vyhlášek naleznete v sekci Dokumenty.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a je k nahlédnutí v místě úřadu a je také vyvěšen v sekci Poskytování informací.
 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument naleznete v sekci Dokumenty.
 

17. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, kterou jsou povinným subjektem a jsou pravidelně navázány na rozpočet naleznete v sekci Služby v obci.